Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach

wewnętrzny system oceniania

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

W NIEMCACH

 

Ogólne zasady oceniania:

1.      Ocena z zachowania uwzględnia:

a)   Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym;

b)   Respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych zasad etycznych.

2.            Informacje o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowania ucznia każdy nauczyciel dokumentuje wpisem do dziennika lekcyjnego/klasowego zeszytu uwag.

3.            Wychowawcy klas dokumentują postępowanie ucznia w sposób przez siebie określony.

4.            W szkole funkcjonuje punktowy system oceniania z zachowania.

5.            Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 150 punktów, które w zależności od prezentowanej postawy w ciągu semestru może zwiększać lub tracić.

6.            Uczeń zdobywa dodatkowe punkty podejmując działania określone w kryteriach oceny zachowania – zachowania pozytywne „+”.

7.            Uczeń może otrzymać punkty ujemne, o ile prezentuje zachowania określone w kryteriach oceny zachowania – zachowanie negatywne „ – ” .

8.            Ogólnej oceny zachowania dokonuje się dwa razy w roku szkolnym: przed ukończeniem I semestru oraz przed zakończeniem roku szkolnego. Ocenę z zachowania ustala się na podstawie ilości punktów zgromadzonych przez ucznia w ciągu semestru, z zastrzeżeniem pkt 11 i 12.

9.            Ocenę zachowania roczną ustala się przy wykorzystaniu wzoru: (punkty za I sem + punkty za II sem) / 2.

10.        Ocenę punktową przelicza się na śródroczną i końcoworoczną zgodnie z tabelą:

 

Zachowanie

Ilość punktów

wzorowe

250 i powyżej

bardzo dobre

200 - 249

dobre

160 - 199

poprawne

100 - 159

nieodpowiednie

60 - 99

naganne

Poniżej 60

 

11.        Oceny wzorowej i bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który mimo wystarczającej liczby punktów otrzymał uwagi za:

o Picie, posiadanie i wnoszenie alkoholu, przebywanie na terenie szkoły i wyjściach szkolnych w stanie nietrzeźwym;

o Palenie, posiadanie i wnoszenie papierosów;

o Kradzież;

o Pobicie kolegi;

o Niewłaściwe zachowanie w stosunku do nauczyciela – zachowanie aroganckie, znieważenie słowem lub gestem;

o Fałszowanie dokumentacji

o Ma  10 % godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych

12.        Oceny poprawnej i wyższej nie może otrzymać uczeń, który popadł w konflikt z prawem lub otrzymał naganę dyrektora.

13.        Oceny nagannej  i wzorowej nie może mieć uczeń, który na punkty ujemne lub dodatnie tylko za frekwencję.

14.        Ocenę z zachowania ustala i uzasadnia wychowawca w obecności ucznia.

 

„+”

LP

CZYNNOŚĆ

KTO

ILOŚĆ

UWAGI

 

I. Aktywność społeczna - szkolna

 

1.

Udział w akademiach, uroczystościach szkolnych, lekcjach otwartych

 

 

2.

 narrator imprezy

 

Organizator – wpis do dziennika

10 do 40

zależnie od długości  tekstu/ rangi imprezy

każdorazowo

3.

za czytanie tekstu

 

Organizator – wpis do dziennika

5 do 20

zależnie od długości tekstu/ rangi imprezy

każdorazowo

4.

 za wygłaszanie tekstu z pamięci

Organizator – wpis do dziennika

15 do 40

zależnie od długości tekstu, stopnia zaangażowania, poświęconego czasu itp)

każdorazowo

5.

śpiewanie

 

Organizator – wpis do dziennika

20 - 50

Zależnie od ilości utworów/pamięciowego opanowania tekstu

każdorazowo

6.

 dekoracje

Nauczyciel odpowiedzialny

10-30

Zależnie od ilości  wykonanej pracy/jakości wykonania i rodzaju dekoracji

każdorazowo

7.

 obsługa sprzętu

 

Organizator

5 - 20

Zależnie od rodzaju wykonanej pracy

każdorazowo

8.

składanie maty, krzesełek, ławek

 

Nauczyciel odpowiedzialny

5

 

każdorazowo

9.

rozkładanie maty, krzesełek, ławek:

Nauczyciel odpowiedzialny

5

 

każdorazowo

10.       

poczet sztandarowy

Nauczyciel odpowiedzialny

10

 

każdorazowo

 

11.       

Praca na rzecz szkoły i środowiska lokalnego

 

12.       

Przynoszenie materiałów w ramach prowadzonych akcji i zbiórek.

n-l organizator

do 10

każdorazowo

każdorazowo

13.       

Praca w organizacjach szkolnych np. samorząd uczniowski, wolontariat

n-l opiekun

5 - 20

  zależnie od zaangażowania

raz na semestr

14.       

Pozyskiwanie sponsorów, funduszy na rzecz szkoły

n-l opiekun - wpis do dziennika

 10- 50

Zależnie od zaangażowania

raz na semestr

15.       

Zawody sportowe, uroczystości, imprezy itp. w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych

 

n-l opiekun - wpis do dziennika

 20-50

Zależnie od zaangażowania

każdorazowo

16.       

posprzątanie (nie w ramach kary) sali lekcyjnej, sali gimnastycznej, otoczenia szkoły itp. poza zajęciami lekcyjnymi 

 

n-l opiekun - wpis do dziennika

10

Zależnie od zaangażowania

każdorazowo

17.       

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

n-l odpowiedzialny

5 - 30

Zależnie od zaangażowania

raz na semestr

18.       

Praca na rzecz środowiska lokalnego

n-l opiekun

5-15 każdorazowo

Zależnie od zaangażowania

każdorazowo

19.       

Praca w gazetce szkolnej, pomoc w prowadzeniu strony internetowej szkoły itp.

n-l opiekun

5 - 20

 

Zależnie od zaangażowania

raz na semestr

II. Funkcjonowanie ucznia w klasie

 

20.       

odświętny  ubiór  na uroczystościach szkolnych

wychowawca

5

Dotyczy uczniów nie biorących udziału w części artystycznej/imprezie/ślubowaniu

każdorazowo

21.       

Praca na rzecz klasy

wychowawca

2 - 10

Zależnie od zaangażowania

każdorazowo

22.       

Pomoc kolegom w nauce

n-l przedmiotu/wychowawca

5 - 10

Zależnie od zaangażowania

raz na semestr

23.       

Pełnienie funkcji w samorządzie klasowym (za aktywną i solidną pracę)

wychowawca

5 - 10

Zależnie od zaangażowania

raz na semestr

24.       

Wykonanie gazetki ściennej

n-l opiekun - wpis do dziennika

 

5 - 10

Zależnie od zaangażowania

każdorazowo

25.       

Wykonanie pomocy dydaktycznej, która nie jest nagradzana oceną/plakat itp.

n-l opiekun - wpis do dziennika

 

5 - 15

Zależnie od zaangażowania

każdorazowo

 

 

 

III. Olimpiady, konkursy, zawody

 

26.       

Udział w olimpiadzie szkolnej, konkursach przedmiotowych itp.:

 

 

 

 

etap szkolny

5

każdorazowo

 

etap powiatowy

15

każdorazowo

 

etap wojewódzki

30

każdorazowo

 

etap ogólnopolski

50

każdorazowo

 

27.       

Laureaci/wyróżnieni w  konkursach/olimpiadach różnego typu:

Etap szkolny I msc

Etap powiatowy I/II/III msc/wyróżnienie

Etap wojewódzki I/II/III msc/wyróżnienie

Etap ogólnopolski I/II/III/msc/wyróżnienie

n-l odpowiedzialny

 

 

 

10

30/20/15/10

 

40/30/20/15

 

50/40/30/20

każdorazowo

 

28.       

Udział w zawodach sportowych:

 

 

 

 

29.       

Szkolnych

Turniejach międzyszkolnych

5

10

każdorazowo

każdorazowo

 

30.       

powiatowych

10

każdorazowo

 

31.       

rejonowych

20

każdorazowo

 

32.       

wojewódzkich

ogólnopolskie

50

100

każdorazowo

 

33.       

Laureaci w zawodach sportowych różnego typu:

Etap szkolny I msc

Etap powiatowy I/II/III msc

Etap rejonowy I/II/III msc

Etap wojewódzki I/II/III msc

Etap ogólnopolski I/II/III/msc

n-l odpowiedzialny

 

10

25/20/15

30/25/20

40/35/30

50/40/30

 

każdorazowo

34.       

 

 

 

 

 

IV. Frekwencja

 

35.       

100% obecności ( w wymiarze tygodniowym)

wychowawca

10

 

tygodniowo

36.       

Brak  godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień w wymiarze tygodniowym

wychowawca

5

 

tygodniowo

V. Punkty do dyspozycji wychowawcy

 

37.       

Funkcjonowanie ucznia w klasie np. kultura osobista, relacje z innymi osobami, odpowiedni wygląd itp

Wychowawca wspólnie z klasą

 5 - 20

 

Raz na semestr, wychowawca wspólnie z klasą

             

 

„-”

LP

CZYNNOŚĆ

KTO WYSTAWIA

ILOŚĆ

 

UWAGI

 

I. Zachowania godzące w dobre imię szkoły

 

1.

Fałszowanie podpisów i dokumentów ( w tym zwolnień i usprawiedliwień)

wychowawca

- 50

 

każdorazowo

2.

Udowodniona kradzież

wychowawca

- 100

 

każdorazowo

3.

Wyłudzenia

wychowawca

- 50 - (-100)

 

każdorazowo

4.

Znęcanie nad kolegami, zorganizowana przemoc

wychowawca

- 50 / -100

 

każdorazowo

5.

Bójka na terenie szkoły i poza nią

wychowawca

- 20 - (-50)

 

każdorazowo

6.

Niszczenie sprzętu, umeblowania, budynku

wychowawca

 

 

 

 

każdorazowo

7.

Niszczenie rzeczy innych osób

wychowawca

 

każdorazowo

8.

Brak poszanowania symboli narodowych

wychowawca

- 20

 

każdorazowo

II. Nałogi

 

9.

 Wnoszenie i posiadanie w szkole napoi alkoholowych (również na wycieczkach, wyjściach szkolnych i klasowych)

N-l – wpis do uwag

-50

 

każdorazowo

10.       

Przebywanie w szkole, wycieczkach, wyjściach w stanie nietrzeźwym

N-l – wpis do uwag

- 100

 

każdorazowo

11.       

Posiadanie, zażywanie lub rozprowadzanie narkotyków lub innych środków halucynogennych

N-l – wpis do uwag

 

-100

 

każdorazowo

12.       

Palenie papierosów na terenie szkoły/ poza nią

N-l – wpis do uwag

- 20/-10

 

każdorazowo

III. Łamanie ogólnych zasad kultury zachowania

 

13.       

Okłamywanie nauczycieli i pracowników szkoły

N-l – wpis do uwag

- 20

 

każdorazowo

14.       

Zachowanie aroganckie, znieważanie słowem lub gestem nauczycieli, pracowników szkoły i osób dorosłych

N-l – wpis do uwag

- 10 - (-30)

 

 

 

każdorazowo

15.       

Ubliżanie koledze, koleżance

N-l – wpis do uwag

- 10 - (-30)

 

każdorazowo

16.       

Używanie wulgarnego słownictwa

N-l – wpis do uwag

- 10

 

każdorazowo

17.       

Niestosowne, rażące zachowanie na przerwie, podczas apelu, wycieczce, wyjściu szkolnym, klasowym

N-l – wpis do uwag

- 10

 

 

 

każdorazowo

 

18.       

Zaśmiecanie otoczenia

N-l – wpis do uwag

- 10

 

każdorazowo

19.       

Przebywanie na przerwach w miejscach niedozwolonych ( w tym wyjście ze szkoły przez okno)

N-l – wpis do uwag

-5 – (- 10)

 

 

 

każdorazowo

20.       

Niewłaściwy strój codzienny

N-l – wpis do uwag

- 5

 

 

każdorazowo

IV. Frekwencja

 

21.       

Nieusprawiedliwiona godzina lekcyjna

wychowawca

- 2

.

Za każdą godz

22.       

Spóźnianie się na lekcje (nieusprawiedliwione)- powyżej 3/tydzień

wychowawca

- 1 za 3 spóźnienia/

tydzień

 - 1 za 3 spóźnienia/tydzień

W rozliczeniu tygodniowym

 

 

V. Niewykonywanie swoich obowiązków w czasie zajęć lekcyjnych

 

23.       

Przeszkadzanie na lekcji

N-l – wpis do uwag

-10

 

każdorazowo

24.       

Niewykonywanie poleceń nauczyciela i pracowników szkoły

N-l – wpis do uwag

- 10

 

każdorazowo

25.       

Niewywiązywanie się obowiązków dyżurnego

N-l – wpis do uwag

- 10

 

każdorazowo

26.       

Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie lekcji

N-l – wpis do uwag

- 10

 

każdorazowo

27.       

Odpisywanie prac domowych, przygotowywanie ściągawek

N-l – wpis do uwag

- 5

 

każdorazowo

28.       

Brak właściwego obuwia

N-l – wpis do uwag

- 5

 

każdorazowo

29.       

Jedzenie i picie na lekcji, żucie gumy

N-l – wpis do uwag

- 5

 

każdorazowo

„-”

Nr

III. Łamanie ogólnych zasad kultury zachowania

V. Niewykonywanie swoich obowiązków
w czasie zajęć lekcyjnych

II. Nałogi

IV. Frekwencja

I. Zachowania godzące w dobre imię szkoły

Razem

wrz.

paź.

listop.

grudz.

stycz

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

„+”

Nr

I. Aktywność społeczna - szkolna

II. Funkcjonowanie ucznia w klasie

III. Olim., konkursy, zawody

IV. Frekwencja

V. Punkty od wych.

kredyt

Razem

wrz.

paźdz.

listop.

grudz.

stycz.

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

 

 

 

 

Zegar