Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach

szkolny system oceniania zachowania

ZASADY OCENIANIA

ZACHOWANIA UCZNIÓW

W

ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

W NIEMCACH

 

 

I. Ogólne zasady oceniania:

 

1. Ocena zachowania uwzględnia:

a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym;

b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych zasad etycznych.

 

2. W szkole funkcjonuje punktowy system oceniania z zachowania. Ocena zachowania ucznia wynika z liczby punktów zapisanych w dzienniku elektronicznym.

 

3. Informacje o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowania ucznia każdy nauczyciel dokumentuje wpisem do dziennika elektronicznego. Każdy wpis musi zawierać liczbę punktów przyznaną przez nauczyciela wg obowiązujących zasad oceniania oraz uzasadnienie ich przyznania z zastrzeżeniem pkt. 5.

 

4. Punkty przyznawane za frekwencję również muszą zostać wpisane do dziennika elektronicznego i odpowiednio opisane.

 

5. Wpisy do dziennika elektronicznego dotyczące ucieczki ucznia z lekcji mają charakter informacyjny i nie przyznaje się w nich punktów (uczeń otrzymuje po -2 pkt. za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność).

 

6. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 150 punktów, które w zależności od prezentowanej postawy w ciągu semestru może zwiększać lub tracić.

 

7. Ogólnej oceny zachowania dokonuje się dwa razy w roku szkolnym: przed ukończeniem I semestru oraz przed zakończeniem roku szkolnego. Ocenę zachowania ustala się na podstawie liczby punktów zgromadzonych przez ucznia w ciągu semestru, z zastrzeżeniem pkt. 11., 12, 13. i 14.

 

8. Przy wystawianiu oceny końcoworocznej należy uwzględnić ocenę za I i II semestr. Ostateczną decyzję podejmuje wychowawca klasy z uwzględnieniem szczególnych przypadków.

 

9. Ocenę punktową przelicza się na śródroczną i końcoworoczną zgodnie z tabelą (inna liczba punktów w klasach maturalnych wynika z krótszego czasu nauki):

 

Zachowanie

Liczba punktów

klasy 1-3 Liceum Ogólnokształcącego

i klasy 1-4 Technikum

klasy maturalne

wzorowe

301 i powyżej

250 i powyżej

bardzo dobre

220 – 300

200 – 249

dobre

140 – 219

140 – 199

poprawne

70 – 139

70 – 139

nieodpowiednie

1 – 69

1 – 69

naganne

Poniżej 0

Poniżej 0

 

10. W klasach maturalnych wychowawca ustalając końcoworoczną ocenę zachowania, może przyznać każdemu uczniowi do 50 pkt. dodatkowych za całokształt funkcjonowania ucznia w szkole.

 

11. Oceny wzorowej i bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który mimo wystarczającej liczby punktów otrzymał uwagi za:

a) spożywanie, posiadanie i wnoszenie alkoholu oraz innych środków odurzających,

b) przebywanie na terenie szkoły i wyjściach szkolnych w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających;

c) palenie, posiadanie i wnoszenie na teren szkoły papierosów i e-papierosów;

d) kradzież;

e) fałszowanie dokumentacji;

f) niewłaściwe zachowanie w stosunku do nauczyciela – zachowanie aroganckie, znieważenie słowem lub gestem;

g) pobicie kolegi;

h) posiadanie w semestrze więcej niż 15. godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych.

 

12. Oceny poprawnej i wyższej nie może otrzymać uczeń, który popadł w konflikt z prawem lub otrzymał naganę dyrektora.

 

13. Oceny nagannej i wzorowej nie może otrzymać uczeń, który ma punkty ujemne lub dodatnie tylko za frekwencję.

 

14. Ocenę naganną może otrzymać uczeń, który:

a) rażąco lub nagminnie łamał statut szkoły;

b) otrzymał naganę dyrektora szkoły

 

15. Ocenę zachowania wychowawca uzasadnia w obecności ucznia.

 

II. Szczegółowe zasady oceniania:

 

LP.

CZYNNOŚĆ UCZNIA

LICZBA PUNKTÓW

KTO WPISUJE UWAGĘ

UWAGI DODATKOWE

 

I. Udział w uroczystościach szkolnych, lekcjach otwartych itp.

1.

narrator imprezy

 

10 – 40

nauczyciel -organizator

zależnie od długości tekstu/ rangi imprezy

za całokształt jednej uroczystości/ imprezy

2.

czytanie tekstu

 

5 – 20

nauczyciel -organizator

zależnie od długości tekstu/ rangi imprezy

za całokształt jednej uroczystości/ imprezy

3.

wygłaszanie tekstu z pamięci

15 – 40

nauczyciel -organizator

zależnie od długości tekstu, stopnia zaangażowania, poświęconego czasu itp

za całokształt jednej uroczystości/ imprezy

4.

śpiewanie indywidualne z pamięci

 

30 – 50

nauczyciel -organizator

zależnie od długości tekstu, stopnia zaangażowania, poświęconego czasu itp

za całokształt jednej uroczystości/ imprezy

5.

śpiewanie indywidualne z tekstem

20 – 30

nauczyciel -organizator

zależnie od długości tekstu, stopnia zaangażowania, poświęconego czasu itp

za całokształt jednej uroczystości/ imprezy

6.

śpiewanie grupowe z pamięci

15 – 20

nauczyciel -organizator

zależnie od długości tekstu, stopnia zaangażowania, poświęconego czasu itp

za całokształt jednej uroczystości/ imprezy

7.

śpiewanie grupowe z tekstem

5 – 10

nauczyciel -organizator

zależnie od długości tekstu, stopnia zaangażowania, poświęconego czasu itp

za całokształt jednej uroczystości/ imprezy

8.

dekoracje

10 – 30

nauczyciel – odpowiedzialny

zależnie od ilości wykonanej pracy/jakości wykonania i rodzaju dekoracji

każdorazowo

9.

obsługa sprzętu

5 – 30

nauczyciel -organizator

zależnie od rodzaju i jakości wykonanej pracy

za całokształt jednej uroczystości/ imprezy

10.

poczet sztandarowy

15

nauczyciel – odpowiedzialny

 

każdorazowo

11.

rozkładanie/składanie maty/krzesełek/ławy itp.

a) w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych

b) w czasie lekcji

 

 

a) 15

b) 5

nauczyciel – odpowiedzialny

 

każdorazowo

II. Praca na rzecz szkoły i środowiska lokalnego

1.

przynoszenie materiałów w ramach prowadzonych akcji i zbiórek

5 – 20

nauczyciel -organizator

zależnie od zaangażowania

każdorazowo

2.

praca w organizacjach szkolnych np. samorząd uczniowski, wolontariat

5 – 40

nauczyciel -opiekun

zależnie od zaangażowania

raz na semestr

3.

pozyskiwanie sponsorów, funduszy na rzecz szkoły

10 – 50

nauczyciel -opiekun

zależnie od zaangażowania

każdorazowo

4.

posprzątanie (nie w ramach kary) sali lekcyjnej, sali gimnastycznej, otoczenia szkoły itp. poza zajęciami lekcyjnymi

10

nauczyciel -opiekun

zależnie od zaangażowania

każdorazowo

5.

promocja szkoły w środowisku lokalnym:

a) wyjazdy na promocję

b) aktywny udział w Dniu Otwartym Szkoły

c) przygotowanie materiałów promujących szkołę

d) udostępnianie postów w mediach społecznościowych

 

 

a) 15 – 25

b) 10 – 30

c) 10 – 30

d) 2

nauczyciel -opiekun

zależnie od zaangażowania

każdorazowo

6.

praca na rzecz środowiska lokalnego

5 – 15

nauczyciel -opiekun

zależnie od zaangażowania

każdorazowo

7.

przygotowywanie materiałów pozadydaktycznych (np. zaproszenie, plakat, wzór dyplomu) niebędących promocją szkoły

10 – 30

nauczyciel dla którego wykonywane są materiały

zależnie od zaangażowania

każdorazowo

8.

praca w gazetce szkolnej, pomoc w prowadzeniu strony internetowej szkoły itp.

5 – 20

nauczyciel -opiekun

zależnie od zaangażowania

każdorazowo

9.

reprezentowanie szkoły w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych (udział w uroczystościach, konkursach, zawodach sportowych itp.)

a) po lekcjach

b) w czasie świąt i weekendów

 

 

 

a) 10 – 30

b) 20 – 50

nauczyciel -opiekun

zależnie od zaangażowania

każdorazowo

III. Funkcjonowanie ucznia w szkole i w klasie

1.

funkcjonowanie ucznia w klasie (kultura osobista, relacje z innymi, itp.)

od -30

do +30

wychowawca wspólnie z uczniami

 

raz na semestr

2.

praca na rzecz klasy

2 – 10

wychowawca

zależnie od zaangażowania

każdorazowo

3.

pomoc kolegom w nauce

5 – 10

wychowawca / nauczyciel przedmiotu

zależnie od zaangażowania

każdorazowo

4.

pełnienie funkcji w samorządzie klasowym (za aktywną i solidną pracę)

5 – 15

wychowawca

zależnie od zaangażowania

każdorazowo

5.

wykonanie gazetki ściennej

5 – 15

nauczyciel -opiekun

zależnie od zaangażowania

każdorazowo

6.

wykonanie pomocy dydaktycznej, która nie jest nagradzana oceną (plakat itp.)

5 – 15

nauczyciel -opiekun

zależnie od zaangażowania

każdorazowo

7.

odświętny ubiór na uroczystościach szkolnych

5

wychowawca

dotyczy uczniów niebiorących udziału w danej uroczystości

każdorazowo

8.

funkcjonowanie ucznia w szkole przez wszystkie lata nauki (kultura osobista, relacje z innymi, itp.)

od -50

do +50

wychowawca wspólnie z uczniami

 

na koniec roku szkolnego w klasie maturalnej

IV. Konkursy, olimpiady, zawody sportowe.

1.

etap szkolny

a) udział

b) wyróżnienie

c) III miejsce

d) II miejsce

e) I miejsce

 

a) 5

b) 7

c) 10

d) 15

e) 20

nauczyciel -opiekun

 

każdorazowo

2.

etap międzyszkolny

a) udział

b) wyróżnienie

c) III miejsce

d) II miejsce

e) I miejsce

 

a) 10

b) 15

c) 20

d) 25

e) 30

nauczyciel -opiekun

 

każdorazowo

3.

etap powiatowy

a) udział

b) wyróżnienie

c) III miejsce

d) II miejsce

e) I miejsce

 

a) 20

b) 25

c) 30

d) 35

e) 40

nauczyciel -opiekun

 

każdorazowo

4.

etap wojewódzki

a) udział

b) wyróżnienie

c) III miejsce

d) II miejsce

e) I miejsce

 

a) 30

b) 35

c) 40

d) 45

e) 50

nauczyciel -opiekun

 

każdorazowo

5.

etap ogólnopolski

a) udział

b) wyróżnienie

c) III miejsce

d) II miejsce

e) I miejsce

 

a) 50

b) 55

c) 60

d) 70

e) 80

nauczyciel -opiekun

 

każdorazowo

V. Frekwencja

1.

100 % frekwencji w wymiarze tygodniowym

10

wychowawca

 

raz na tydzień

2.

brak godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień w wymiarze miesięcznym.

10

wychowawca

tylko w przypadku, gdy uczeń nie ma 100% frekwencji w miesiącu

raz na miesiąc

3.

nieusprawiedliwiona godzina lekcyjna

-2

wychowawca

 

za każdą godzinę

4.

nieusprawiedliwione spóźnienie

-1

wychowawca

 

za każde spóźnienie

VI. Zachowania godzące w dobre imię szkoły.

1.

fałszowanie podpisów i dokumentów ( w tym zwolnień i usprawiedliwień)

-50

wychowawca

 

każdorazowo

2.

kradzież

-100

wychowawca

 

każdorazowo

3.

wyłudzenia

od -50 do -100

wychowawca

zależnie od wagi zdarzenia

każdorazowo

4.

znęcanie nad kolegami, przemoc

od -50 do -100

wychowawca

zależnie od wagi zdarzenia

każdorazowo

5.

bójka

od -20 do -50

wychowawca

zależnie od wagi zdarzenia

każdorazowo

6.

niszczenie sprzętu, umeblowania, budynku

od -10 do -50

wychowawca

zależnie od wagi zdarzenia

każdorazowo

7.

niszczenie rzeczy innych osób

od -10 do -50

wychowawca

zależnie od wagi zdarzenia

każdorazowo

8.

brak poszanowania symboli narodowych

-20

wychowawca

 

każdorazowo

VII. Nałogi

1.

wnoszenie i posiadanie w szkole napoi alkoholowych (również na wycieczkach, wyjściach szkolnych i klasowych)

-50

nauczyciel

 

każdorazowo

2.

przebywanie w stanie nietrzeźwym w szkole, na wycieczkach, wyjściach szkolnych

-100

nauczyciel

 

każdorazowo

3.

posiadanie, zażywanie, rozprowadzanie narkotyków lub innych środków halucynogennych

-100

nauczyciel

 

każdorazowo

4.

palenie papierosów na terenie szkoły i w okolicy szkoły / poza nią

-20 /-10

nauczyciel

 

każdorazowo

VIII. Łamanie ogólnych zasad kultury zachowania

1.

okłamywanie nauczycieli i pracowników szkoły

-20

nauczyciel

 

każdorazowo

2.

zachowanie aroganckie, znieważanie słowem lub gestem nauczycieli, pracowników szkoły i osób dorosłych

od -10 do -50

nauczyciel

zależnie od wagi zdarzenia

każdorazowo

3.

ubliżanie koledze, koleżance

od -10 do -30

nauczyciel

zależnie od wagi zdarzenia

każdorazowo

4.

używanie wulgarnego słownictwa

-10

nauczyciel

 

każdorazowo

5.

niestosowne, rażące zachowanie na przerwie, podczas apelu, wycieczce, wyjściu szkolnym, klasowym

od -10 do -30

nauczyciel

zależnie od wagi zdarzenia

każdorazowo

6.

zaśmiecanie otoczenia

-10

nauczyciel

 

każdorazowo

7.

przebywanie na przerwach w miejscach niedozwolonych

-10

nauczyciel

 

każdorazowo

8.

wychodzenie ze szkoły (lub wchodzenie do niej) w sposób niedozwolony (np. przez okno, wyjście awaryjne)

-10

nauczyciel

 

każdorazowo

9.

niewłaściwy strój codzienny

-5

nauczyciel

 

każdorazowo

IX. Niewykonywanie swoich obowiązków

1.

przeszkadzanie na lekcji

-10

nauczyciel

 

każdorazowo

2.

niewykonywanie poleceń nauczyciela lub pracowników szkoły

-10

nauczyciel

 

każdorazowo

3.

niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego

-10

nauczyciel

 

każdorazowo

4.

używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie lekcji

-10

nauczyciel

 

każdorazowo

5.

odpisywanie prac domowych, przygotowywanie ściągawek

-5

nauczyciel

 

każdorazowo

6.

brak właściwego obuwia

-5

nauczyciel

 

każdorazowo

7.

jedzenie i picie na lekcji, żucie gumy

-5

nauczyciel

 

każdorazowo

 

 

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

 

 

 

 

Zegar