Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach

Deklaracja dostępności

Dostępnośc cyfrowa i architektoniczna

Dostępność cyfrowa

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach.

Data publikacji strony internetowej: 03-03-2014.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03-03-2014.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Mimo naszych wysiłków, aby spełnić jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne usterki. W szczególności mogą one dotyczyć:

  • braku niektórych opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
  • Brak napisów w filmach umieszczonych przed dniem publikacji oświadczenia.
Wszelkie wpisy dodane przed dniem publikacji będą systematycznie aktualizowane o brakujące elementy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Ponadto w menu nawigacyjnym można używać klawiszy strzałek. W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na pominięcie określonych bloków i szybkie przejście do poszczególnych sekcji strony (menu podstawowego, wyszukiwarki, treści głównej).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Och, adres poczty elektronicznej: zso.niemce@powiat.lublin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 833518069. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach prowadzi dwa wejścia:

  1. Ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne, nie automatyczne i nie przesuwne.
  2. Wejście znajdujące się z boku budynku, które jest przystosowane dla wózków, drzwi zewnętrzne nie automatyczne, nieprzesuwne.
Osoby wchodzące do budynku nie są kontrolowane, nie ma pracownika ochrony, który kontrolował by osoby wchodzące do budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach pod kątem wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych. Budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach objęte są monitoringiem wizyjnym.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek wielokondygnacyjny, brak windy. Na klatkach schodowych zamontowane poręcze. Na parterze znajduje się toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Do wejścia głównego prowadzą schody. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed wejściem do budynku i za budynkiem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach znajdują się miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

W przedmiotowym zakresie nie występują żadne ograniczenia.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

 

 

 

 

Zegar