Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

OGŁOSZENIE!!!

Utworzono dnia 24.03.2020
Czcionka:

Drodzy uczniowie, Szanowni Państwo, Nauczyciele, Rodzice

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r szkoła jest zobowiązana do prowadzenia nauki w systemie zdalnej edukacji.

W okresie czasowego  ograniczenia funkcjonowania placówki szkolnej nauczyciele i uczniowie zwolnieni są z obowiązku stawiania się w szkole. Wyjątki od tej zasady będą stosowane do pojedynczych osób i przydzielonych zadań i będą uzgadnianie z  sekretariatem szkoły lub dyrektorem szkoły drogą telefoniczną lub e-mailową.

Pracownicy obsługi zapewnią funkcjonowanie szkoły na zasadzie ustalonych dyżurów, w godzinach 8:00 – 13:00.

Kontakt rodziców i uczniów w okresie zawieszenia zajęć będzie się odbywał poprzez adres e-mailowy szkoły: zso.niemce@powiat.lublin.pl; telefonicznie -81 756-14 78;  e-Dziennik

Zadania związane z pracą zdalną powinny być wykonywane w ciągu pięciu dni roboczych tygodnia. W tych dniach, a w szczególności od poniedziałku do piątku prosi się  o codzienne sprawdzanie e-dziennika tak aby każda wiadomość mogła dotrzeć do państwa we właściwym czasie. W sytuacji potrzeby przekazania pilnej informacji poza dniami roboczymi zostanie do tego wykorzystana wiadomość SMS.

Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r., wprowadza się następujące zasady funkcjonowania szkoły i realizacji zdalnego nauczania w dniach od 25 marca br. do 10.04.2020 lub do odwołania.

Dyrekcja szkoły:
1. Dyrektor szkoły zarządza  placówką szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wychowawcy:
1. Monitorują  wypełnianie obowiązku nauki  uczniów  powierzonej im klasy w obecnych warunkach pracy szkoły.
2. Utrzymują kontakt z uczniami oraz rodzicami/ prawnymi opiekunami
3. Przekazują uczniom, rodzicom/ prawnym opiekunom istotne informacje
4. Wspomagają uczniów  w sytuacjach problemowych.
5. Dbają o podtrzymywanie  kontaktów integrujących klasę.
6. Motywują uczniów do podejmowania się realizacji zadań wyznaczonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów

Nauczyciele:
1. Nauczyciel  jest zobowiązany do prowadzenia przydzielonych wcześniej zajęć lekcyjnych systemem On-line, według tygodniowego planu zajęć.
2.Tematy zajęć, obejmujące w szczególności podstawę programową, są odnotowywane w e-Dzienniku.  
3. Nauczyciel nie zaznacza obecności bądź nieobecności ucznia w e-dzienniku
4. Nauczyciel ma prawo modyfikowania i dostosowania obowiązującej podstawy programowej do nauczania na odległość , jednocześnie dbając o nieprzeciążanie uczniów pracą przy komputerze: wykorzystuje m.in. podręczniki, ćwiczenia, materiały edukacyjne w wersji papierowej
5. Nauczyciel przestrzega równomiernego obciążenia ucznia w poszczególnych dniach tygodnia
6. Uwzględnia w pracy z uczniem jego możliwości psychofizyczne, uwzględniając zasady higieny i    ergonomii
7. Zajęcia prowadzone na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem materiałów: Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej –www.epodręczniki.pl;  na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, i okręgowych komisji egzaminacyjnych; materiałów publicznej telewizji i radiofonii; materiałów wskazanych przez nauczyciela.
8. Ocenianie odbywa się przez podejmowanie przez uczniów wszelkiej aktywności określonych przez nauczyciela, wskazujących na zapoznanie się ucznia z określonym materiałem i dającą podstawę do oceny pracy ucznia.

9. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego:

- są prowadzone w zakresie przedmiotów teoretycznych
- zajęć praktycznych w stopniu i zakresie dostosowanym do możliwości realizacji określonych efektów kształcenia zgodnie z programem nauczania
- praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie zawieszenia zajęć będą realizowane do końca roku szkolnego 2019/20
-program nauczania zawodu może ulec modyfikacji w przypadku niemożności realizacji treści kształcenia w sposób zawarty w odnośnym rozporządzeniu

Ocenianie:
1.Ocenianie pracy uczniów jest dokonywane na bieżąco za pomocą obowiązującej skali ocen.
2.Oceny są wystawiane w e-Dzienniku.
3.Oceniane są wszystkie prace uczniowskie przesłane On-line: testy, prace, wypracowania, quizy oraz aktywność ucznia, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceniania.

Zadania:

Uczniowie:
1.Codzienne otwieranie e-Dziennika i zapoznawanie się z wiadomościami wysyłanymi przez nauczycieli.
2. Wykonywanie zadań i poleceń przesyłanych przez nauczycieli, najlepiej w czasie który byłby przeznaczony na naukę w szkole.
3. Bieżące zgłaszanie nauczycielowi lub wychowawcy trudności, niejasności, niezrozumienia przekazywanego do samodzielnej realizacji materiału szkolnego lub problemów technicznych (sprzęt i oprogramowanie).
4. Dbanie o zachowanie higienicznych warunków swojej pracy (przerwy w pracy z komputerem, właściwe stanowisko pracy, oświetlenie miejsca pracy, wietrzenie itp.)
5. W czasie pracy zdalnej związanej z nauczaniem zaleca się korzystanie tylko ze stron internetowych polecanych przez nauczycieli.


Biblioteka szkolna:
Nauczyciel biblioteki wspomaga nauczycieli przedmiotu oraz wychowawców  w edukacji na odległość poprzez sporządzanie cotygodniowej listy ciekawych wydarzeń kulturalno-oświatowych prezentowanych w ogólnodostępnych mediach, ciekawych lektur dostępnych na E-bookach , innych.

Pedagog

1. Pomoc uczniom, rodzicom oraz nauczycielom realizowana jest w postaci indywidualnych  kontaktów oraz zajęć On-line ze szkolnym psychologiem według potrzeb.
2. Przedstawia zbiór porad i zasad współpracy nauczyciel-uczeń, rodzic-dziecko wspierających każdą ze stron w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach dydaktycznych i rodzinnych
3. Nauczyciele prowadzący nauczanie indywidualne oraz rewalidację kontynuują zajęcia Online wykorzystując dostępne narzędzia umożliwiające realizację pracy zdalnej z uczniami.
4.Dokumentowanie przeprowadzonych zajęć za pomocą e-Dziennika.

Rada Rodziców;
1.Rada Rodziców pełni obowiązki zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców  porozumiewając się w razie potrzeby  z dyrekcja szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami oraz rodzicami za pomocą kontaktu telefonicznego lub poprzez e-Dziennik.


Rodzice:
1.Bieżące odbieranie wiadomości przysyłanych przez wychowawców, nauczycieli i dyrekcję szkoły przez e-Dziennik.
2.Zapewnienie dzieciom warunków do realizacji uczenia się zdalnego (dostęp do komputera i Sieci, w tym kontrola nad treściami pobieranym przez dzieci ze stron internetowych.
3.Sprawowanie kontroli nad zaplanowanym i wykorzystanym czasem nauki ich dzieci, wykonywanymi poleceniami i zadaniami.
4. Bieżące zgłaszanie trudności w realizowanych przez dzieci treściach lub problemów technicznych (sprzęt i oprogramowanie) do wychowawców, nauczycieli, a w szczególnie trudnych sytuacjach do dyrektora szkoły poprzez adres e-mailowy:zso.niemce@powiat.lublin.pl ; telefonicznie: 81- 756-14-78, 507195954, e-Dziennik.
5.Zachęcanie i motywowanie dzieci do systematycznego uczenia się w domu.

Z poważaniem:

Elżbieta Rudnicka – Dyrektor Szkoły 

Kalendarium

Kwiecień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

 

 

 

 

 

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 201

W poprzednim tygodniu: 1064

W tym miesiącu: 866

W poprzednim miesiącu: 5032

Wszystkich: 181124

Zegar